คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภารดี ประสาวะเท
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3