กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอนงค์ บัวศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0954382329
อีเมล์ : anong2019ab@gmail.com