กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรา ยอดชุม
ครู คศ.1