รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.1
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O5 พัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สะอาด และปลอดภัย
ผลลัพธ์หลัก KR 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน ดูแลห้องเรียน ห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้ให้สะอาดปลอดภัยสวยงามและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:52   อ่าน 299 ครั้ง