ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมหาการ
แจ้งกำหนดการให้บริการวัคซีนนักเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง 2565
ย้ายข้าราชการครู
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการ
แสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่งผู้อำนวยการสุภาพร บุญทวี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)
รับมอบนม(ตราไทย-เดนมาร์ค)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบมีเงื่อนไข
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2565
โครงการ ครูชวนวิ่ง 1 โรงเรียน 1 การศึกษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้ารรษา
รับทุนการศึกษา
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ประชุมกีฬา-กรีฑา 2565
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565
ประชุมกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายบ้านใหม่-ระโนด
ร่วมเป็นเกียรติ การเข้ารับการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงสุนันทา หมุดตะเหล็บ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม Big Cleaning ประจำเดือนพฤษภาคม
ตารางทำความสะอาดประจำเดือนโรงเรียนวัดมหาการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ระบบมาตรฐานคความปลอดภัย (MOE Safaty Center)
ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนระโนดวิทยาที่ให้การอนุเคราะห์ในการตัดหญ้า