รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.2 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.76 KB
Adobe Acrobat Document โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.78 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.43 KB
Adobe Acrobat Document โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.14 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 869.73 KB
Adobe Acrobat Document โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 782.4 KB
Adobe Acrobat Document โครงการบริหารการเงินพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.63 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB