ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ