ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานรับนักเรียน
งานอาคารสถานที่
ตารางทำความสะอาด กิจกรรม Big Cleaning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.93 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.45 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.27 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.88 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.9 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.62 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.47 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.45 KB
หนังสือราชการ
การอบรมการเสริมสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 936.05 KB
การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.09 KB
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ปฏิทินการนำนักเรียนมาศึกษาดูงานโคก หนองนา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 582.14 KB