พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
          3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
          1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
          3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
          6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
          7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา