วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ใส่ใจคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วนและวัฒนธรรมท้องถิ่น